Mestwetgeving

Afbeelding Mestwetgeving 27

Tempel-advies houdt uw mestboekhouding bij. Het verzorgt de jaarlijkse aangifte voor aanvullende gegevens, stelt bemestingsplannen op en helpt bij het oplossen van problemen met RVO. Er wordt begeleiding gegeven bij het inpassen van nieuwe mestregels. Vaak kunnen door Tempel-advies heffingen worden voorkomen of weggewerkt. Soms moet een bezwarenprocedure worden opgestart.

Mestverwerkingsplicht
Melkveehouders met een mestoverschot dat groter is dan het overschot in 2013 moeten het meerdere aan mest voor 100% laten verwerken. Wie te weinig mest heeft laten verwerken (of te weinig vervangende verwerkingsovereenkomsten heeft afgesloten) krijgt een boete. Tempel-advies rekent het u voor.

Grondgebonden groei melkveehouderij
Vanaf 1 januari 2016 moeten melkveehouders die zijn gegroeid of die willen groeien ervoor zorgen dat ze extra grond in gebruik krijgen. De regels voor grondgebondenheid zijn complex, Tempel-advies kan u helpen met de berekeningen.

Fosfaatrechten
Vanaf 1 januari 2018 mag een melkveehouder geen melkvee houden als hij niet in bezit is van fosfaatrechten. De rechten worden in 2018 toegekend op basis van het productieniveau op 2 juli 2015. Er is een aparte behandeling van grondgebonden bedrijven. Daarnaast komen er knelgeval-categorieën waaraan extra rechten worden toebedeeld.
Hoewel Tempel-advies geen makelaarskantoor is bemiddelt het bij de aankoop en verkoop van fosfaatrechten.

Afbeelding Mestwetgeving 28