Projecten

Tempel-advies heeft de afgelopen jaren aan de onderstaande projecten uitvoering gegeven.

2016
Project ‘Duurzame veehouderij, landgoed de Boom

Stichting de Boom heeft met de provincie Utrecht een convenant afgesloten waarin maatregelen worden beschreven voor versterking en verduurzaming van landgoed de Boom. Eén van de maatregelen betreft het saneren van de intensieve veehouderijtak op de pachtboerderijen, ten gunste van de aanwezige grondgebonden veehouderijtakken.
Via het convenant komen bij stichting de Boom financiële middelen beschikbaar die ingezet moeten worden voor de gewenste duurzaamheid.
Fred van den Tempel van agrarisch adviesbureau Tempel-advies heeft gesprekken gevoerd met de betrokken pachters. De pachters zijn één- of tweemaal bezocht. De bedrijven is een niet-uitputtende lijst voorgelegd met mogelijke duurzame maatregelen.
Tempel-advies heeft per bedrijf geïnventariseerd in hoeverre er bovenwettelijke maatregelen gewenst, mogelijk en zinvol zijn op de bedrijven. Daarbij is per bedrijf een kostenindicatie gegeven van de maatregelen en is getoetst in hoeverre er sprake is van bovenwettelijkheid. Per bedrijf is verslag gedaan.

Ter afronding van het project is aan de provincie Utrecht, gemeente Leusden, stichting de Boom en gebiedscoöperatie O-gen samenvattend gerapporteerd. Hierbij wordt weergegeven in hoeverre aan de doelstellingen van het project c.q. het convenant kan worden voldaan.

2010/2012
Project “boerenkans

Jaarlijks overwegen steeds meer agrariërs of ze hun land- of tuinbouwbedrijf willen voortzetten. Voor deze boeren en tuinders is er het project Boerenkans. Via het Loket Boerenkans krijgen agrariërs steun bij lastige beslissingen over de toekomst van hun bedrijf, of advies over de mogelijkheden om iets anders te gaan doen.
In Boerenkans ligt de nadruk op het begrip ’kans’. Het Loket Boerenkans wil agrariërs wijzen op de mogelijkheid van een tweede carrière, binnen of buiten de agrarische sector. Er zijn voorbeelden genoeg van boeren en tuinders die een succesvolle nieuwe onderneming zijn gestart of die positief terugkijken op een switch naar een ander beroep. Uiteraard is er ook oog voor de emotionele kant van bedrijfsbeëindiging en de moeilijkheden voor de individuele agrariër en zijn of haar gezin. Van 2010 – 2012 was Tempel-advies als uitvoerder betrokken bij het project “boerenkans”.

2009
In opdracht van de Stichting Kwaliteitsimpuls Buitengebieden te Epe:

Opstellen startnotities nieuwe landgoederen
De gemeente Epe stimuleert landgoedvorming, met name daar waar ecologische verbindingszones zijn ingetekend. De Stichting Kwaliteitsimpuls Buitengebieden uit Epe heeft bij de gemeente subsidie gekregen om startnotities te laten schrijven voor geïnteresseerde grondeigenaren. Tempel-advies is één van de twee uitvoerders.
De gemeente Epe is warm voorstander van de aanleg van nieuwe landgoederen in gebieden in de gemeente die tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zijn aangewezen. Het zijn zoekgebieden voor nieuwe natuur. En nieuwe landgoederen betekenen nieuwe natuur. De gemeente Epe heeft daartoe in 2006 een beleidsnotitie vastgesteld die in 2008 handen en voeten kreeg door een ‘leidraad nieuwe landgoederen’. De leidraad loodst potentiële nieuwe landgoedeigenaren in fasen door het complexe proces heen.
De eerste fase is het opstellen van een startnotitie waarin in grote lijnen de contouren voor een nieuw landgoed worden uiteengezet. Aan de hand van de startnotitie bepaalt de gemeente Epe of het geplande landgoed kans van slagen heeft.

2007/2009
In opdracht van de gemeente Barneveld:

Toekomstgericht ondernemen in Kootwijkerbroek
Het gebied rondom Kootwijkerbroek werd in 2001 getroffen door de MKZ. Voor de betrokken ondernemers een ingrijpende gebeurtenis met verstrekkende gevolgen. De gemeente Barneveld vroeg in september 2006 subsidie aan om een positieve impuls te kunnen geven aan de bedrijfsontwikkeling in het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) rond Kootwijkerbroek. De provincie Gelderland besloot het project in het kader van de Subsidieregeling Vitaal Gelderland te subsidiëren. Hierdoor konden de agrarische bedrijfsadviseurs Fred van den Tempel (Tempel-advies), Johan Kranenburg (K&G advies) en Wim van de Geest (K&G advies) aan de slag.

Het project is bedoeld om ondernemers meer zicht te geven op de ontwikkelingsmogelijkheden voor hun bedrijf. Dat werd gerealiseerd door het voeren van individuele gesprekken met de ondernemers en, waar nodig, het opstellen van een bedrijfsplan. In de gesprekken werden zowel de wensen en competenties van de ondernemers als de (on)mogelijkheden vanuit verschillende beleidsplannen (Streekplan, Bestemmingsplan, Reconstructieplan, Functieveranderingsbeleid, etc.) besproken.

Het project ‘Toekomstgericht ondernemen in Kootwijkerbroek’ blijkt succesvol. In de afgelopen jaren hebben meer dan 100 agrarische ondernemers een adviesgesprek gevoerd over de toekomstmogelijkheden van hun bedrijf. Naar aanleiding van deze gesprekken werden meer dan 25 bedrijfsplannen opgesteld.
Project TGO Kootwijkerbroek

2005/2007
In opdracht van de gemeente Leusden:

Kansen voor boeren in Leusden
De gemeente Leusden, LTO De Liniedijk en de agrarische natuur- en milieuvereniging de Vallei Horstee hebben in 2205 samen het project Kansen voor boeren in Leusden opgezet. Dit project heeft boeren gestimuleerd en ondersteund bij het pakken van kansen in de planvorming en vanuit de markt. Van de 100 actieve boeren in Leusden hebben er 85 aan het project meegedaan. Dit heeft veel concrete initiatieven opgeleverd.
Uitvoerders van het project waren de agrarische bedrijfsadviseurs Fred van den Tempel (Tempel-advies) en Wim van der Geest (K & G advies).
Kansen voor boeren in Leusden

2005
Hogeschool Larenstein (HAS)

Docentschap “agrarisch recht”
In het vak agrarisch recht worden de regels voor grondgebruik (pacht), ruimtelijke ordening, milieu, mestwetgeving en welzijn gedoceerd. De theoretische achtergrond wordt behandeld met behulp van het boek “Inleiding agrarisch recht” van Bruil, Brussaard en de Haan. De praktische invulling wordt gedoceerd aan de hand van casussen uit de adviespraktijk.

Docentschap “agrarische bedrijfseconomie”
In dit vak worden de grondbeginselen van de agrarische bedrijfseconomie behandeld aan de hand van het boek “Inleiding Agrarische Bedrijfseconomie” van vd Tempel en Giesen. Onderwerpen zijn balansanalyse, financiële analyse, investeringsbegroting, financieringsbegroting en rentabiliteitsbegroting. De theoretische bagage wordt vervolgens ingebracht in een groepsopdracht “Opstellen ondernemersplan”. Daarbij worden ook aspecten als huisvesting, diergezondheid, milieu en marketing betrokken.

2004/2005
In opdracht van het Gelders Particulier Grondbezit:

Training structuuranalyse en perspectiefontwikkeling landbouw en landgoederen Veluwe
Onder leiding van Fred van den Tempel (Tempel-advies) en Jaap Starkenburg (directeur stichting IJssellandschap te Deventer) werden vijf bijeenkomsten gehouden met een gemengde groep van boeren en landgoedeigenaren. Het doel van de cursus was om de deelnemers een bredere visie te laten ontwikkelen op het eigen bedrijf/landgoed.
De cursus bestond uit vier thema’s: 1) kijk naar jezelf, 2) kijk naar je omgeving, 3) kijk naar je bedrijf/landgoed, en 4) kijk naar de toekomst.
Tijdens de bijeenkomsten werd van iedere deelnemer verwacht dat hij het thema invulling gaf voor de eigen situatie. Er werden door de begeleiders en de deelnemers vooral veel vragen aan elkaar gesteld. Kritische vragen die niet allemaal meteen tot een antwoord leidden, maar wel stof gaven tot nadenken. Tijdens de bijeenkomsten waren de discussies soms heftig waarbij meningsverschillen duidelijk werden verwoord. Belangrijke punten waren daarbij het ruimtelijk beleid van de overheid, de keuze voor gesubsidieerd natuurbeheer en de strategische keuzes van de deelnemers. Door alle vragen en opmerkingen werden de deelnemers gedwongen na te denken over de eigen situatie en hun keuzes te verwoorden. In de vijfde bijeenkomst werden presentaties gehouden over de bedrijfsvisies.

2004 – heden
Tempel-advies is redacteur van twee vakbladen: “Melkveebedrijf” en “Varkensbedrijf”. Voor deze vaktijdschriften worden maandelijks artikelen geschreven over agrarische wet- en regelgeving.