Adviesopdrachten

Hieronder vindt u een selectie uit de opdrachten die Tempel-advies de afgelopen tijd heeft afgerond, of die momenteel worden uitgevoerd.

 • Aeriusberekeningen voor bouwprojecten. Sinds november 2022 eisen gemeenten weer stikstofdepositie-berekeningen met Aerius bij sloop-, bouw- en renovatieprojecten. Tempel-advies verzorgt veel van deze berekeningen, in opdracht van architecten, aannemers, agrariërs en particulieren.

                                   

 • Begeleiding van een ondernemer op de Veluwe die een landbouwkas wil bouwen. Tempel-advies adviseert en verzorgt de aanvraag Omgevingsvergunning
 • Een fruitteler in de Ooijpolder wil rood voor rood toepassen. Tempel-advies begeleidt als projectleider het gehele traject en schrijft o.a. de ruimtelijke onderbouwing. De gemeente is in principe akkoord.

       

 • Stikstofberekeningen voor voor de bouwfase van meerdere projecten: renovatieprojecten van woningbouwcoöperaties, bouw van woningen, bouw van stallen, etc.
 • Regelen bestemmingswijziging in Ede. De bestemming ‘Paardenhouderij’ wordt toegevoegd aan een agrarische bestemming. Hierdoor kan een paardenpension een nieuwe stal bouwen. Tempel-advies is projectleider voor deze ontwikkeling.
 • Planbegeleiding voor een project met zonnepanelen boven kleinfruit in Ophemert. Tempel-advies schrijft onder andere de Ruimtelijke Onderbouwing. In opdracht van Betuwewind.

       

 • Boomkweker in Ommeren wil graag uitbreiden met een bomenloods en pottenveld. Tempel-advies verzorgt de planologische procedure. Het bouwperceel wordt vergroot.
 • Aanvragen positieve weigering voor jongveeopfokker in de Bommelerwaard. Is ook verleend door de provincie.
 • Kalverhouder in Gelderland doet mee met de opkoopregeling van de provincie, maar behoudt 5% van de stikstofrechten. Tempel-advies verzorgt de stikstofberekeningen met Aerius en stelt het stikstofplan op. De provincie is inmiddels akkoord met de nieuwe bedrijfsopzet en heeft de Natuurvergunning verleend.
 • Omzetten bestemming “Wonen” naar “Agrarisch bouwperceel” voor vleesveebedrijf in de Bommelerwaard
 • Begeleiding PAS-melders in een situatie van dreigende handhaving door de provincie. De MOB heeft de handhaving geëist. Procedure bij de Raad van State.
 • Aanvragen subsidies voor tegemoetkoming in de advieskosten voor PAS-melders. Iedere PAS-melder kan aanspraak maken op 1600 euro subsidie.
 • Begeleiding melkveehouder die een woning wil bouwen in het buitengebied van de gemeente West-Betuwe. Tempel-advies ondersteunt het stedebouwkundig bureau Plannen-makers met de motivatie inzake geurproblematiek.
 • Planmotivatie opstellen voor een Experience Centre in de Betuwe. Een nieuw concept voor een agrarisch verwant bedrijf in het buitengebied.

 • Begeleiding melkveehouder bij het opzetten van een nieuw bedrijf in West Betuwe. Aanvragen WNB vergunning en overige vergunningen.
 • Begeleiding Meditatie organisatie bij de aankoop van een bedrijf met agrarische bestemming in Almere. Omzetting naar een meditatiecentrum. Tempel-advies geeft begeleiding bij de planologische procedure.

           

 • Aanvragen ‘Positieve weigering‘ voor vleesveebedrijf in de Betuwe. Intern salderen met stikstofruimte uit 1994.
 • Legaliseren Pas-meldingen. In 2015 werden door Tempel-advies veel Pas meldingen gedaan. Deze bedrijven moeten nu gelegaliseerd worden. Tempel-advies verzorgt dit voor zo’n 15 cliënten.
 • Begeleiden groot fruitbedrijf in de Betuwe bij de aanvraag van een bedrijfswoning. In samenwerking met Van Kessel Architectuur.
 • Stikstofrapportage voor autoschadebedrijf in Lelystad. Het bedrijf bouwt nieuw op een industrieterrein.
 • Aanvragen ‘Positieve weigering’ voor melkveebedrijf in Herwijnen. Stikstofberekeningen met Aerius.
 • Opstellen stikstofplan met Aeriusberekeningen voor paardenbedrijf op de Veluwe dat nieuwe moderne stal wil bouwen. Het bestemmingsplan moet worden gewijzigd.

 • Aanvragen ‘Positieve weigering‘ voor melkveebedrijf in Neder Betuwe. Intern salderen met referentiesituatie uit 1994.
 • Schrijven bedrijfsplan voor een groot fruitbedrijf in de Betuwe ter ondersteuning van het vergroten van het bouwperceel
 • Begeleiding veehouder in Culemborg in conflict met de gemeente. Er mag geen mais meer verbouwd worden in de uiterwaarden. Grondruiling.
 • Haalbaarheidsonderzoek rood voor rood voor agrariër in het land van Maas en Waal
 • Begeleiding pluimveehouder uit Lunteren met vergunningverlening. Omschakeling bedrijf naar een nieuw huisvestingssysteem
 • Stikstofdepositieberekening (Aerius) voor melkveebedrijf in Utrecht. De ligboxenstal wordt gerenoveerd.
 • Aanvraag natuurvergunning (WNB-vergunning) voor veehouderij / boomteeltbedrijf in Opheusden. Intern salderen maakt vergunningverlening mogelijk.
 • Renovatieproject in Schaarsbergen, de Adelaerthoeve wordt verbouwd. Tempel-advies verzorgt de stikstofdepositieberekening met Aerius. Intern salderen met vee.

 • Opstellen Aeriusberekening voor woningbouwproject in Rhenen
 • Melding Activiteitenbesluit voor melkveebedrijf in Kootwijkerbroek
 • Opstellen Aeriusberekeningen voor een loonwerker in Ede. Er wordt een loods gebouwd waarvoor stikstofberekeningen worden gevraagd
 • Opstellen Aeriusberekeningen voor woningbouwproject in Veenendaal. De gemeente eist stikstofdepositie-berekening voordat een Omgevingsvergunning wordt verleend.

 • Opstellen bedrijfsplan voor fruitteler ten behoeve van het vergroten van het bouwblok.
 • Begeleiding schapenhouder in onteigening van een stukje grond door Prorail
 • Projectleider ruimte voor ruimte bij fruitteler in het rivierengebied. Er wordt een stal gesloopt en een woning gebouwd.
 • Begeleiding melkveehouder in conflict met de gemeente over verbod op maisteelt in uiterwaarden
 • Vergroten bouwblok voor pluimveehouders uit Lunteren ten behoeve van realiseren wintergartens
 • Begeleiding grondruil voor melkveehouder en schapenhouder in het rivierengebied
 • Vergunning regelen voor paardenstal en melding Activiteitenbesluit voor loonwerker in Altforst
 • Aanvragen 54 betalingsrechten uit de nationale reserve als starter voor vleesveehouder op Texel die gronden van Staatsbosbeheer in pacht heeft gekregen.
 • Gecombineerde opgaven, Opgave percelen en aanvragen GLB subsidies voor de vaste cliënten van Tempel-advies
 • Begeleiden ruimte-voor-ruimte project voor akkerbouwer in het land van Maas en Waal. Er wordt veel gesloopt en een woning gebouwd.
 • Legaliseren schapenschuur in het Rivierengebied. Er is alleen vergunning voor melkvee. De situatie is overbelast voor geur vanwege een naburige burgerwoning.
 • Begeleiding schapenhouder bij onderhandelingen met bedrijf dat een zonneweide wil ontwikkelen op zijn grond
 • Aanvragen WNB vergunning voor melkveebedrijf in Tienhoven
 • Voor de eigenaren (melkveehouders) van een natuurgebied van ca 28 ha wordt door Tempel-advies certificering aangevraagd bij Stichting Certificering SNL. Hierdoor kan subsidie worden verkregen in het kader van natuurbeheer. Tempel-advies stelt het Individuele Kwaliteitshandboek op en maakt het Werkplan voor 2019. Tevens administratieve verzorging van de subsidieaanvraag SNL.
 • Aanvragen WNB vergunning voor stierenmester uit Utrecht
 • Het Geldersch Landschap is door de rechter veroordeeld tot betalen van schade aan een melkveehouder in Velp. HGL is de afspraak tot verpachting van ca. 11 hectare extra grond sinds 2014 niet nagekomen. Aan Tempel-advies is opdracht gegeven een schaderapport op te stellen.
 • Een gecombineerd melkvee/loonwerkbedrijf uit Westbroek ligt strak tegen een Natura2000-gebied aan. Het bedrijf wil de erfinrichting veranderen en heeft daarvoor een WNB-vergunning nodig. Tempel-advies begeleidt deze aanvraag. Bureau Schenkeveld stelt de verplichte Natuurtoets op.
 • Voor biologisch melkveebedrijf Remeker (agrarisch ondernemer van het jaar in 2016) wordt bezwaar aangetekend tegen de beschikking fosfaatrechten. Alle zelfzuivelaars worden verondersteld 7500 kg per koe te melken. Hierdoor is Remeker volgens RVO ineens niet-grondgebonden geworden en wordt ze gekort op de fosfaatrechten. Bekijk het YouTube video hiervan op:  https://www.youtube.com/watch?v=LFewdXSoB7g
 • Begeleiding van een pachter uit Dodewaard die een deel van de reguliere pachtgrond wil overschrijven naar zijn dochter die elders een melkveebedrijf heeft. Tempel-advies heeft een bedrijfsplan opgesteld en onderhandelt met de betreffende rentmeester.
 • Aanvragen WNB-vergunning voor biologisch zuivelbedrijf Groenhouten in Leuth. Het bedrijf verwerkt de eigen melk tot diverse zuivelproducten. Tevens verzorgt Tempel-advies de melding Activiteitenbesluit bij de gemeente.

 • Een gestaakte varkenshouder uit Stroe wil ruimte voor ruimte toepassen. Tempel-advies begeleidt de aanvraag bij de gemeente. De ondernemer realiseert een extra woning in een bijgebouw
 • Voor een varkenshouder uit Barneveld is de Maatlat Duurzame Veehouderij aangevraagd. Hiermee wordt veel belasting bespaard. Inmiddels is het ontwerp-certificaat verstrekt. De bouw is in volle gang.
 • In het kader van het fosfaatreductieplan 2017 heeft Tempel-advies meerdere bezwaren ingediend. Inmiddels loopt een hoger beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.
 • Aanvragen van fosfaatrechten voor een zes vleesveehouders die ten onrechte geen beschikking hebben ontvangen. Bezwaar tegen één beschikking die te laag is vastgesteld.
 • Aanvragen WNB vergunning voor een nieuwe stal bij een melkveebedrijf in Kamerik. Daarna melding Activiteitenbesluit. In samenwerking met Hennipman Architectuur en Advies
 • De jaarlijkse Gecombineerde Opgave wordt weer verricht, voor de vaste klanten van Tempel-advies
 • Aanvraag Ruimte voor Ruimte voor varkens/fruitteelt bedrijf in Beuningen. Als alle gebouwen worden gesloopt mag er een extra woning worden gebouwd. Gemeente heeft inmiddels een principe-akkoord afgegeven.
 • Voor een melkveehouder in Deil is een melding Activiteitenbesluit verricht ivm wijziging van zijn bedrijf en bouwen van een nieuwe loods
 • Een melkveehouder in Linschoten wil een nieuwe stal bouwen. Tempel-advies heeft de WNB-vergunning aangevraagd en de melding Activiteitenbesluit verricht. In samenwerking met Hennipman Architectuur en Advies
 • Een schapenbedrijf in Wamel wil uitbreiden met een nieuwe stal. Tempel-advies heeft de Natuurbeschermingswet-vergunning aangevraagd. Daarna een Vormvrije MER opgesteld, de melding Activiteitenbesluit verricht en de OBM aangevraagd. Alles is inmiddels verleend.
 • Een varkenshouderij in het Rivierengebied staakt en wordt voor de nieuwe eigenaar omgevormd tot melkgeitenbedrijf. Tempel-advies begeleidt het gehele traject van vergunningverlening: NB-vergunning, melding Activiteitenbesluit en Omgevingsvergunning
 • Aanvraag rangschikking onder de Natuurschoonwet voor een nieuw landgoed in Wissel bij Epe. Voor dit nieuwe landgoed heeft Tempel-advies ook de ruimtelijke procedure begeleid. Tevens aanvraag ontgrondingsvergunning ten behoeve van het verleggen van een beek op het landgoed.

          inrichtingsplan Beekdal

 • Vergroten bouwblok voor een varkenshouder in Lienden die omschakelt naar vleeskalveren. Tempel-advies begeleidt de wijziging van het gemeentelijke bestemmingsplan. Tevens aanvraag NB-vergunning, melding Activiteitenbesluit en aanvraag OBM.
 • Begeleiding van een schapenhouder in het rivierengebied die onenigheid heeft met zijn verpachter. Tempel-advies bemiddelt tussen partijen.
 • Melding Activiteitenbesluit en aanvragen OBM voor gemengd vleeskalveren / pluimveebedrijf in Lunteren.
 • Aanvragen NB-vergunning bij provincie Gelderland voor melkveehouder in Nederasselt. Tevens verzorgen van de melding Activiteitenbesluit bij de gemeente.
 • Voor de bouw van een nieuwe fruitloods moet een fruitteler uit Ophemert het bouwblok vergroten. Tempel-advies adviseert bij de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Opstellen van een bedrijfsplan om de gemeente en de SAAB goed inzicht te geven in de toekomstplannen van het bedrijf. In samenwerking met Van Kessel Architectuur.
 • Een melkveehouder uit Balgoij wil een loods gaan gebruiken als caravastalling. Tempel-advies vraagt hiervoor de benodigde Omgevingsvergunning aan.
 • Aanvragen NB-vergunning bij provincie Utrecht voor melkveehouder in Loenersloot. Ook wordt een melding gedaan in het kader van het Activiteitenbesluit. In samenwerking met Hennipman Architectuur.
 • Begeleiding verplaatsing melkveehouder in het Rivierengebied. Regelen provinciale subsidie voor nieuwbouw bedrijfsgebouwen. Er wordt samengewerkt met Agrivesta makelaars en Natuurmonumenten.
 • Vleeskalverhouder gaat mest scheiden via schroefpers en omgekeerde osmose. Tempel-advies regelt melding Activiteitenbesluit die deze ontwikkeling mogelijk maakt.
 • Opstellen bemestingsplannen voor meerdere veehouders in verband met deelname aan derogatie.
 • Een fruitteler in Ingen wil uitbreiden met een nieuwe fruitloods. Tempel-advies adviseert bij de vergunningaanvraag bij de gemeente en de SAAB. Ten behoeve hiervan is ook een bedrijfsplan opgesteld. In samenwerking met Van Kessel Architectuur.
 • Aanvragen NB-vergunning voor melkveehouder in Westbroek. De eerder gedane melding uit 2011 is ongeldig verklaard door de Raad van State.
 • Melding Activiteitenbesluit en aanvraag Omgevingsvergunning-milieu voor vleesveehouder in het Rivierengebied.
 • Aanvragen van een groter bouwblok voor een fruitteler in Deil. Tempel-advies schrijft het bedrijfsplan wat moet worden beoordeeld door de SAAB (Stichting Advisering Agrarische Bouwplannen). Opdracht wordt uitgevoerd in samenwerking met Van Kessel Architectuur.

Afbeelding Adviesopdrachten Hooiweg

 • Begeleiding ruimte voor ruimte traject voor ondernemers uit Dodewaard. De bestemming ‘Bedrijf’ wordt omgezet naar ‘wonen’.
 • Een hobby zoogkoeienhouder uit Kootwijkerbroek wil een nieuwe stal bouwen op de bestemming ‘wonen’. Er moet gebruik gemaakt worden van het VAB-beleid van Barneveld, wat inhoudt dat er sloopmeters aangekocht moeten worden. Tempel-advies begeleidt deze ontwikkeling. In samenwerking met tekenbureau Van Middendorp.

Afbeelding Adviesopdrachten Brink

 • Melding Activiteitenbesluit voor melkveehouder uit Zoelen.
 • Begeleiding ex-varkenshouder uit Nijkerk in ruimte voor ruimte aanvraag bij de gemeente. Alle stallen worden gesloopt en er wordt een nieuw woonhuis gebouwd. Opdracht wordt uitgevoerd in samenwerking met K & G advies.
 • Melkveehouders uit Wijchen willen stoppen met het bedrijf en de stallen slopen. Hiervoor in de plaats worden twee woongebouwen gebouwd met elk twee woningen. Tempel-advies begeleidt de ruimte voor ruimte procedure voor deze ondernemers.
 • Aanvragen NB-vergunning voor Aberdeen Angus fokkerij in Hellouw. Deze is inmiddels verleend.
 • Melding Activiteitenbesluit voor melkveebedrijf in IJzendoorn met neventak in de transport.
 • Regelen functiewijziging voor een champignonbedrijf in Dreumel. Het voormalige champignonbedrijf wordt na gedeeltelijke sloop een opslagbedrijf. Het bedrijf staat dicht bij burgerwoningen waardoor de functiewijziging complex wordt.
 • Aanvragen NB-vergunning voor melkveehouderij in Zoelen.
 • RVO weigert betaalrechten toe te kennen aan akkerbouwer/loonwerker in Lunteren. Tempel-advies tekent beroep aan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag. Daarna gaat RVO alsnog akkoord met de toekenning.
 • Ontwikkeling melkgeitenbedrijf in het rivierengebied. De huidige gemeentelijke geurverordening staat uitbreiding niet toe. Tempel-advies schrijft een voorstel tot wijziging van de geurverordening. Tevens aanvragen NB-vergunning voor dit bedrijf.
 • NB-vergunning aanvragen voor nieuwvestiging gemengd melkvee/vleesvarkensbedrijf in Winssen. De depositie blijft onder de 3,0 mol zodat een aanvraag mogelijk is.
 • Aanvragen van een NB-vergunning via de PAS voor een stierenmesterij uit Poederoijen.