Landgoed Hoogendonk

(Familie van den Hoogen)

In Alverna nabij de Hatertse vennen had de familie van den Hoogen tussen de bossen en akkers een glastuinbouwbedrijf met 11 ha grond. Men had in 2006 het idee opgevat om het bedrijf te saneren en een landgoed op te richten. Na overleg en onderhandeling met de gemeente werd bereikt dat twee landhuizen van allure konden worden gebouwd.

Door zoon Niels is een inrichtingsplan opgesteld wat door de gemeente en provincie met goedkeuring werd ontvangen. Nadien zijn de benodigde vergunningprocedures doorlopen.

Tempel-advies heeft het gehele traject begeleid, vanaf de eerste bespreking met de gemeente tot de huidige stand van zaken. Onderstaande opsomming geeft een indruk van de werkzaamheden door Tempel-advies:

  • Voorlichting over ontwerp en procedures nieuwe landgoederen.
  • Communicatie en overleg met gemeente, provincie, buren, adviesbureaus.
  • Beoordelen inrichtingsplannen natuur.
  • Beoordelen locatie en architectuur van de landhuizen.
  • Aanvragen en beoordelen rapportage geluidshinder, archeologie, stankwetgeving.
  • Aanvragen vergunningen ontgrondingen.
  • Reactie op ingebrachte bezwaren (zienswijzen).
  • Overleg met buren inzake de locatie van de bebouwing.
  • Inspraakreactie op een nieuw aan te leggen fietspad.

Zie ook Landgoed Hoogendonk.

Afbeelding Landgoed Hoogendonk 33 Afbeelding Landgoed Hoogendonk 34 Afbeelding Landgoed Hoogendonk 35