Subsidies

Er zijn veel subsidiemogelijkheden voor agrariërs en voor het landelijk gebied. Tempel-advies is goed op de hoogte en kan de subsidies voor u aanvragen. Enkele veel voorkomende subsidiemogelijkheden worden hieronder genoemd.

Betaalrechten
In 2015 is het nieuwe systeem van betaalrechten ingevoerd Er is een overgangsperiode tot 1 januari 2019. Vanaf dat jaar geldt één subsidietarief van ca. € 350,- per hectare. Er kan subsidie worden gekregen mits er voldoende landbouwgrond in gebruik is.
Tempel-advies adviseert inzake betalingsrechten en kan aankoop of verkoop van betalingsrechten voor u verzorgen.

Tempel-advies helpt om de aanwezige betaalrechten elk jaar te verzilveren. Daarbij wordt de verplichte gecombineerde opgave (landbouwtelling) gedaan met de bijbehorende opgave gewaspercelen. Boven een bepaald areaal moet aan vergroeningseisen worden voldaan. Tempel-advies adviseert hierbij.

Maatlat Duurzame Veehouderij
Wie een nieuwe stal bouwt kan fiscale faciliteiten krijgen als een maatlatstal wordt gebouwd. Via een puntenstelsel wordt beoordeeld of een stal aan bovenwettelijke eisen voldoet. Is dit inderdaad het geval dan geldt extra belastingaftrek. Tempel-advies verzorgt voor u het aanvagen van het MDV-certificaat.

Ruimte voor ruimte
Dit is een stimuleringsregeling om agrarische gebouwen te slopen. In ruil mogen één of meerdere woningen worden gebouwd. Het is eigenlijk geen subsidieregeling omdat geen geld wordt uitbetaald.

Subsidies voor natuur
Er is een aantal mogelijkheden voor gesubsidieerde natuurontwikkeling en natuurbeheer:

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer (SKNL)
Via deze subsidieregeling kan landbouwgrond gesubsidieerd worden omgezet naar natuur. Voorwaarde is dat de grond daarvoor is aangewezen in het provinciale Natuurbeheerplan. Als dit niet het geval is kan Tempel-advies hiertoe een verzoek indienen. De regeling bestaat uit twee delen:

  • subsidie voor functieverandering. Hiermee wordt de waardedaling van de grond vergoed en ze bedraagt 85% van de taxatiewaarde.
  • subsidie voor investeringsmaatregelen. Hiermee worden inrichtingsmaatregelen voor maximaal 95% vergoed.

Natuurschoonwet
Als u minimaal 5 ha grond als landgoed inricht (minimaal 30% natuur) dan kunt u rangschikking aanvragen onder de NSW. U geniet dan meerdere belastingvoordelen, voor de grond en de gerangschikte gebouwen. Tempel-advies kan ook uw landgoed onder de NSW laten rangschikken.

Subsidies voor plattelandsvernieuwing
Er bestaat een veelheid aan provinciale en regionale regelingen die plattelandsvernieuwing stimuleren. De subsidies vallen vaak onder het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Tempel-advies helpt u graag bij de aanvraag.