Vergunningen

Bedrijfsontwikkeling is niet mogelijk zonder vergunningen. Tempel-advies is zeer goed bekend met de wet- en regelgeving op agrarisch gebied en verzorgt de benodigde vergunningen voor u. Daarbij wordt het plan vooraf goed met u doorgesproken. Een vergunningaanvraag gaat niet de deur uit voordat een grote kans van slagen is te verwachten.

Wet natuurbescherming vergunning
Een Wnb-vergunning (voorheen NB-vergunning) is verplicht voor nagenoeg alle bedrijven met landbouwhuisdieren. Deze vergunning moet worden aangevraagd bij de provincie. Er wordt getoetst op ammoniakuitstoot en stikstofdepositie op Natura2000-gebieden.

Sinds op 29 mei 2019 het PAS buiten werking is gesteld is de NB vergunningverlening door de provincies tijdelijk gestaakt. In 2020 komen er weer nieuwe mogelijkheden via intern en/of extern salderen.  Tempel-advies verzorgt de verplichte Aerius berekening en vraagt de vergunning voor u aan.

Omgevingsvergunning-milieu
Dit werd voorheen de milieuvergunning of hinderwetvergunning genoemd. Deze vergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente als niet kan worden volstaan met een melding Activiteitenbesluit. Er wordt getoetst op o.a. geuruitstoot, fijnstof, geluid.

Melding Activiteitenbesluit
Onder een bepaald aantal dieren hoeft geen Omgevingsvergunning-milieu te worden aangevraagd, maar kan worden volstaan met een melding Activiteitenbesluit. Vaak moet dit in combinatie met een beperkte milieutoets (OBM).

Omgevingsvergunning-bouw
Dit werd voorheen de bouwvergunning genoemd. Er wordt gekeken of het bouwplan binnen het gemeentelijke bestemmingsplan past. Daarnaast wordt getoetst op welstandseisen, brandveiligheid, constructie.

Afbeelding Vergunningen 22 Afbeelding Vergunningen 22